نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

  • مدیریت خطا با استفاده از توابع

بحث مدیریت خطا در اکسل از اهمیت زیادی برخوردار است و به وجود آمدن هر خطا در توابع یا فرمول‌ها صرفا به دلیل اشکال در آنها نبوده و هر خطا معنی متفاوتی دارد. با آشنایی کامل به خطاها و توابع مدیریت خطا می‌توانیم پس از شناسایی نوع خطا در صورت بروز آن در خروجی توابع، آنها را مدیریت کنیم.

می‌توانیم با استفاده از توابع مدیریت خطا در صورت ایجاد خطا در خروجی فرمول، خطا نشان داده نشده و به جای آن یک رشته خاص یا مقدار خالی به عنوان نتیجه برگردانده شود.

تابع Iferror

تابع Iferror جزء توابع منطقی می‌باشد که خطا ایجاد شده در نتیجه یک فرمول را مدیریت می‌کند.

ساختار تابع

=IFERROR(value,value_if_error)
آرگومانشرح
valueاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد. شرط تابع در این آرگومان تعیین می‌شود.
value_if_errorاختصاص این آرگومان ضروری بوده و اگر شرط تعیین شده در آرگومان value دارای خطا باشد، این آرگومان به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

آرگومان‌های تابع Iferror

ویژگی‌های تابع

  1. اگر مقدار آرگومان‌ها، یک سلول خالی باشد مقدار صفر به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
  2. خطاهای #Value!، #Num!، #Name?، #Null!، #N/A!، #Ref! یا #Div/0! در محاسبات لحاظ می‌شوند.
مثال

در تابع Vlookup اگر مقدار مورد نظر برای جستجو در محدوده جستجو وجود نداشته باشد، خطا #N/A! به عنوان نتیجه برگردانده می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد این خطا در خروجی فرمول، تابع Iferror را در سلول B13 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. تابع Vlookup را به عنوان آرگومان اول تابع Iferror قرار داده و آرگومان دوم آن را برابر با مقدار "" قرار می‌دهیم، زیرا می‌خواهیم به جای خطا #N/A! یک رشته خالی به عنوان نتیجه برگردانده شود.

=IFERROR(VLOOKUP(A13,A2:B11,2,0),"")

مدیریت خطا #N/A! در تابع Vlookup با تابع Iferror

مدیریت خطا #N/A! در تابع Vlookup با تابع Iferror

بیشتر بخوانید: آدرس‌دهی سلول‌ها

تابع Ifna

تابع Ifna جزء توابع منطقی می‌باشد که خطا #N/A! در نتیجه یک فرمول را مدیریت می‌کند.

ساختار تابع

=IFNA(value,value_if_na)
آرگومانشرح
valueاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد. شرط تابع در این آرگومان تعیین می‌شود.
value_if_naاختصاص این آرگومان ضروری بوده و اگر شرط تعیین شده در آرگومان value دارای خطای #N/A! باشد، این آرگومان به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

آرگومان‌های تابع Ifna

ویژگی‌های تابع

  1. اگر مقدار آرگومان‌ها، یک سلول خالی باشد مقدار صفر به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
  2. خطاهای #Value!، #Num!، #Name!، #Null!، #Ref! یا #Div/0! در محاسبات لحاظ نمی‌شوند.

تابع Iserr

تابع Iserr جزء توابع اطلاعاتی می‌باشد که خطا ایجاد شده در یک سلول را کنترل می‌کند.

ساختار تابع

ISERR(value)
آرگومانشرح
valueاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد.

آرگومان‌های تابع Iserr

ویژگی‌های تابع

  1. اگر آرگومان value خطا داشته باشد مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

بیشتر بخوانید: رده‌بندی مقادیر عددی

تابع Iserror

تابع Iserror جزء توابع اطلاعاتی می‌باشد که خطا ایجاد شده در یک سلول را کنترل می‌کند.

ساختار تابع

ISERROR(value)
آرگومانشرح
valueاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد.

آرگومان‌های تابع Iserror

ویژگی‌های تابع

  1. اگر آرگومان value خطا داشته باشد مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

تفاوت توابع Iserr و Iserror در خطا #N/A! می‌باشد. تابع Iserr از این خطا صرف‌نظر می‌کند، اما تابع Iserror آن را به عنوان خطا در نظر می‌گیرد.

تابع Isna

تابع Isna جزء توابع اطلاعاتی می‌باشد که خطا #N/A! در یک سلول را کنترل می‌کند.

ساختار تابع

ISNA(value)
آرگومانشرح
valueاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد.

آرگومان‌های تابع Isna

ویژگی‌های تابع

  1. اگر آرگومان value خطا #N/A! داشته باشد مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

تابع Error.Type

تابع Error.Type جزء توابع اطلاعاتی می‌باشد که برای کنترل نوع خطا، عدد مربوط به مقدار خطا را به عنوان نتیجه تابع برمی‌گرداند.

ساختار تابع

ERROR.TYPE(error_val)
آرگومانشرح
error_valاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول یا فرمول باشد.

آرگومان‌های تابع Error.Type

ویژگی‌های تابع

  1. اگر آرگومان error_val خطایی نداشته باشد، خطا #N/A! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
نوع خطاعدد خطا
#Null!1
#Div/0!2
#Value!3
#Ref!4
#Name?5
#Num!6
#N/A!7
#Getting_Data!8

عدد خطاها در تابع Error.Type

می‌توانیم تابع Error.Type را با تابع If ترکیب کرده و از آن برای کنترل نوع خطا استفاده کنیم. مثلا اگر شماره خطا 3 بود متوجه می‌شویم که خطا #Value! رخ داده است.