نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

  • فیلتر کردن داده‌ها توسط ابزار Filter

ابزار Filter سریع‌ترین راه برای مشاهده یک سری داده با شرایط خاص از از بین داده‌های زیاد می‌باشد. با استفاده از این ابزار می‌توانیم داده‌ها را به کمک یک یا چند معیار خاص محدود کنیم.

فرض کنید می‌خواهیم از بین داده‌های حساب بانکی، اطلاعات مربوط به یک عملیات خاص را ببینیم. برای انجام این کار از ابزار Filter استفاده می‌کنیم. برای فیلتر کردن، محدوده داده‌ها را انتخاب کرده، به مسیر زیر می‌رویم. با انجام این کار دکمه‌هایی کنار هر ستون قرار می‌گیرد، که با باز کردن هر یک، با توجه به جنس داده‌های هر ستون، اطلاعات مختلفی در فیلتر نمایش داده می‌شود.

  • Data
  • Sort & Filter
  • Filter

فیلتر کردن در اکسل

فیلتر کردن در اکسل

فیلتر اعداد

اگر روی ستونی که داده‌هایی از جنس عدد دارد پنجره فیلتر را باز کنیم، فیلترهای مربوط به عدد فعال می‌شوند. قسمت Number Filters شامل گزینه‌های متفاوتی بوده و مشخص‌ کننده این است که داده‌ها با چه شرایطی باید فیلتر شوند. در جدول 1 کاربرد این قسمت را بررسی می‌کنیم.

گزینه‌هاشرح
Equalsدقیقا برابر با عدد تعیین شده، اعداد را فیلتر می‌کند.
Does Not Equalهمه اعداد به جز عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Greater Thanاعداد بزرگتر از عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Greater Than Or Equal Toاعداد بزرگتر یا مساوی با عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Less Thanاعداد کوچکتر از عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Less Than Or Equal Toاعداد کوچکتر یا مساوی با عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Betweenاعداد بین دو عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Top 1010 عدد بزرگتر از عدد تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Above Averageاعداد بزرگتر از میانگین کل اعداد را فیلتر می‌کند.
Below Averageاعداد کوچکتر از میانگین کل اعداد را فیلتر می‌کند.
Custom Filterبا تعیین شرایط خاص اعداد را فیلتر می‌کند.

گزینه‌های فیلتر برای اعداد

با توجه به جدول 1 می‌خواهیم مبالغ بین 5,000 ریال و 20,000 ریال را فیلتر کنیم. در قسمت Number Filters گزینه Between را انتخاب می کنیم. در اولین کادر عدد 5000 و در دومین کادر عدد 20000 را وارد کرده و به روی دکمه Ok کلیک می‌کنیم.

فیلتر مبالغ بین 5,000 ریال و 20,000 ریال

فیلتر مبالغ بین 5,000 ریال و 20,000 ریال

گزینه Clear Filter From ... ستون فیلتر شده را رفع فیلتر میکند. اگر بخواهیم چندین ستون را رفع فیلتر کنیم به مسیر زیر رفته و گزینه Clear را انتخاب می‌کنیم.

  • Data
  • Sort & Filter

فیلتر تاریخ

اگر روی ستونی که داده‌هایی از جنس تاریخ دارد پنجره فیلتر را باز کنیم، فیلترهای مربوط به تاریخ فعال می‌شوند. قسمت Date Filters شامل گزینه‌های متفاوتی بوده و مشخص‌ کننده این است که داده‌ها با چه شرایطی باید فیلتر شوند. در جدول 2 کاربرد این قسمت را بررسی می‌کنیم.

گزینه‌هاشرح
Equalsدقیقا برابر با تاریخ تعیین شده، تاریخ‌ها را فیلتر می‌کند.
Beforeتاریخ‌های قبل از تاریخ تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Afterتاریخ‌های بعد از تاریخ تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Betweenتاریخ‌های بین دو تاریخ تعیین شده را فیلتر می‌کند.
Tomorrowتاریخ فردا را فیلتر می‌کند.
Todayتاریخ امروز را فیلتر می‌کند.
Yesterdayتاریخ دیروز را فیلتر می‌کند.
Next Weekتاریخ‌های هفته بعد را فیلتر می‌کند.
This Weekتاریخ‌های این هفته را فیلتر می‌کند.
Last Weekتاریخ‌های هفته قبل را فیلتر می‌کند.
Next Monthتاریخ‌های ماه بعد را فیلتر می‌کند.
This Monthتاریخ‌های این ماه را فیلتر می‌کند.
Last Monthتاریخ‌های ماه قبل را فیلتر می‌کند.
Next Quarterتاریخ‌های فصل بعد را فیلتر می‌کند.
This Quarterتاریخ‌های این فصل را فیلتر می‌کند.
Last Quarterتاریخ‌های فصل قبل را فیلتر می‌کند.
Next Yearتاریخ‌های سال بعد را فیلتر می‌کند.
This Yearتاریخ‌های امسال را فیلتر می‌کند.
Last Yearتاریخ‌های سال قبل را فیلتر می‌کند.
Year to Dateهمه تاریخ‌های امسال تا تاریخ امروز را فیلتر می‌کند.
All dates in the Periodتاریخ‌ها را بر اساس ماه و فصل فیلتر می‌کند.
Custom Filterبا تعیین شرایط خاص تاریخ‌ها را فیلتر می‌کند.

گزینه‌های فیلتر برای تاریخ

فیلتر داده‌های تاریخی فقط روی تاریخ‌های میلادی امکان‌پذیر است. برای فیلتر تاریخ شمسی، باید یک ستون معادل تاریخ میلادی برای آن در نظر بگیریم تا بتوانیم از امکانات فیلتر استفاده کنیم.

فیلتر عبارت‌های متنی

اگر روی ستونی که داده‌هایی از جنس رشته دارد پنجره فیلتر را باز کنیم، فیلترهای مربوط به عبارت‌های متنی فعال می‌شوند. قسمت Text Filters شامل گزینه‌های متفاوتی بوده و مشخص‌ کننده این است که داده‌ها با چه شرایطی باید فیلتر شوند. در جدول 3 کاربرد این قسمت را بررسی می‌کنیم.

گزینه‌هاشرح
Equalsدقیقا برابر با رشته تعیین شده، عبارت‌های متنی را فیلتر می‌کند.
Does Not Equalهمه رشته‌ها به جز عبارت متنی تعیین شده را فیلتر می‌کند.
‌Begins Withرشته‌هایی که با عبارت متنی تعیین شده شروع شود را فیلتر می‌کند.
Ends withرشته‌هایی که به عبارت متنی تعیین شده ختم شود را فیلتر می‌کند.
Containsرشته‌هایی که شامل عبارت متنی تعیین شده باشد را فیلتر می‌کند.
Does Not Containرشته‌هایی که شامل عبارت متنی تعیین شده نباشد را فیلتر می‌کند.
Custom Filterبا تعیین شرایط خاص عبارت‌های متنی را فیلتر می‌کند.

گزینه‌های فیلتر برای عبارت‌های متنی

فیلتر بر اساس رنگ

اگر سلول‌ها رنگ‌های مختلفی داشته باشند، در قسمت Filter by Color می‌توانیم آنها را بر اساس رنگ فیلتر کنیم.