نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • توابع COUNT و COUNTA

شمارش تعداد سلول ها در اکسل جزء یکی از مسائل پرکاربرد بشمار می رود. با استفاده از توابع شمارشی می توان سلول ها را فارغ از مقادیری که در آن قرار گرفته شمارش کرد. از مهمترین توابع شمارشی میتوانیم به توابع COUNT و COUNTA اشاره کنیم. تابع COUNT فقط سلول هایی غیر خالی که دارای مقادیر عددی بوده را شمارش کرده در صورتیکه تابع COUNTA سلول های غیر خالی که دارای مقدار باشند را شمارش می کند.

تابع COUNT

از این تابع برای شمارش تعداد سلول های دارای مقادیر عددی در یک یا چند محدوده مشخص استفاده میشود، شکل کلی تابع COUNT بصورت زیر است.

COUNT(value1, [value2], ...)

پارامتر VALUE میتواند یک محدوده مشخص مثل A1:A50 یا یک سلول مثل A5 و یا یک عدد مثل ۵ باشد، این تابع میتواند تا ۲۵۵ پارامتر را داشته باشد. در مثال زیر تابع COUNT سلول هایی که دارای مقدار عددی بوده را در محدوده A1 تا A50 شمارش می کند.

COUNT(A1:A50)

تابع COUNT تعداد سلول های محدوده مشخص شده رو که دارای مقادیر عددی هستند شمارش کرده و نتیجه را برمی گرداند. سلول های خالی و سلول هایی که دارای مقادیر متنی باشند شمارش نخواهند شد، این تابع فقط مقادیر دارای عدد، تاریخ، زمان، TRUE و FALSE و متن هایی که نشان دهنده عدد هستند را شمارش می کند، در صورتی که بیش از یک محدوده برای این تابع مشخص شود هر محدوده به صورت جداگانه شمارش و تعداد آنها با هم جمع میشود.

فرض کنیم میخواهیم از تابع COUNT برای شمارش سلول های دو محدوده متفاوت استفاده کنیم. بصورت زیر تابع COUNT را برای هر یک از محدوده ها تعریف می کنیم.

محدوده اول

=COUNT(A1:A9)

محدوده دوم

=COUNT(B1:B9)

تابع COUNT و COUNTA − w3blog.irتصویر ۱ − شمارش سلول ها با تابع COUNT

نتیجه این تابع برای سلول A11 برابر با ۹ و برای سلول B11 برابر با ۶ خواهد بود. سلول B4 به علت داشتن مقدار غیر عددی و سلول های B5 و B8 به علت خالی بودن در تابع COUNT شمارش نشدند.

تابع COUNTA

این تابع مشابه با تابع COUNT عمل میکند با این تفاوت که برخلاف تابع COUNT تمامی سلول ها به جز سلول های خالی را شمارش می کند، شکل کلی تابع بصورت زیر است.

COUNTA(value1, [value2], ...)

پارامتر VALUE میتواند یک محدوده مشخص مثل A1:A50 یا یک سلول مثل A5 و یا یک عدد مثل ۵ باشد، این تابع میتواند تا ۲۵۵ پارامتر را داشته باشد. در مثال زیر تابع COUNTA سلولهایی که دارای مقدار غیر خالی بوده را در محدوده سلول A1 تا A50 شمارش می کند.

COUNTA(A1:A50)

تابع COUNTA فقط سلول های غیر خالی را شمارش می کند که داری یکی از داده های زیر باشد:

  • اعداد
  • متن
  • تاریخ و زمان
  • مقادیر TRUE و FALSE
  • خطاهای VALUE# و N/A#

تابع COUNTA تعداد سلول های محدوده مشخص شده که خالی نباشند رو شمارش کرده و نتیجه را برمی گرداند. در صورتی که سلولی فاقد مقدار باشد شمارش نخواهد شد. در صورتی که بیش از یک محدوده برای این تابع مشخص شود هر محدوده به صورت جداگانه شمارش و تعداد آنها با هم جمع میشود. این تابع سلول های را که مطلقا خالی باشند را فقط شمارش نمی کند، برای مثال اگر بصورت تصادفی در یک سلول یک فاصله تایپ شده باشد آن سلول شمارش می شود و یا اگر سلول شامل تابعی باشد که یک رشته خالی را بر می گرداند آن سلول نیز شمارش می شود.

فرض کنیم میخواهیم از تابع COUNTA برای شمارش سلول های دو محدوده متفاوت استفاده کنیم. بصورت زیر تابع COUNT را برای هر یک از محدوده ها تعریف می کنیم.

محدوده اول

=COUNT(A1:A9)

محدوده دوم

=COUNT(B1:B9)

تابع COUNT و COUNTA − w3blog.irتصویر ۲ − شمارش سلول ها با تابع COUNTA

نتیجه این تابع برای سلول A11 برابر با ۹ و برای سلول B11 برابر با ۷ خواهد بود. بر خلاف تابع COUNT که سلول B4 در شمارش لحاظ نشده بود، تابع COUNTA این سلول را شمارش کرده و فقط سلول های B5 و B8 به علت خالی بودن در تابع COUNTA شمارش نشدند.