نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

 • فرمول‌نویسی منطقی توسط تابع If

اکسل از توابع بسیار زیادی جهت اهداف گوناگون تشکیل شده است، از جمله این توابع می‌توانیم به تابع If اشاره کنیم، این تابع جزء توابع منطقی یا Logical محسوب می‌شود. تابع If یک شرط را برقرار کرده و بسته به اینکه شرط برقرار باشد یا خیر مقادیر متفاوتی را به عنوان نتیجه تابع برمی‌گرداند. توابع منطقی مثل If اساس و پایه فرمول‌نویسی در اکسل هستند زیرا که وجه اشتراک بین خواسته کاربر و اکسل می‌باشند.

تابع If جزء توابع منطقی و یکی از پرکاربردترین توابع اکسل می‌باشد که امکان ایجاد مقایسه منطقی بین یک مقدار و خواسته کاربر را فراهم می‌سازد. بنابراین یک شرط برقرار می‌شود که می‌تواند 2 نتیجه داشته باشد.

 1. اگر مقایسه درست باشد.
 2. اگر مقایسه درست نباشد.

ساختار تابع

IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])
آرگومانشرح
logical_testاختصاص این آرگومان ضروری بوده و شرط تابع در آن تعیین می‌شود.
value_if_trueاختصاص این آرگومان اختیاری بوده و اگر شرط تعیین شده در آرگومان logical_test صحیح باشد، این آرگومان به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
value_if_falseاختصاص این آرگومان اختیاری بوده و اگر شرط تعیین شده در آرگومان logical_test صحیح نباشد، این آرگومان به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

آرگومان‌های تابع If

ویژگی‌های تابع

 1. اگر آرگومان value_if_true تعیین نشود، مقدار صفر به ازای برقرار بودن شرط به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
 2. اگر آرگومان value_if_false تعیین نشود، مقدار False به ازای برقرار نبودن شرط به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
مثال اول: محاسبه کسری کالا نسبت به نقطه سفارش

فرض کنید می‌خواهیم اگر موجودی کالایی کمتر یا مساوی نقطه سفارش بود، تعداد کسری کالا نسبت به نقطه سفارش را محاسبه کنیم. تابع If را در سلول D2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

=IF(C2>=B2,B2-C2,"قابل فروش")

محاسبه کسری کالا نسبت به نقطه سفارش توسط تابع If

محاسبه کسری کالا نسبت به نقطه سفارش توسط تابع If

 • آرگومان اول: شرط تابع، یعنی C2>=B2 تعیین می‌شود. می‌خواهیم ببینیم آیا نقطه سفارش بزرگتر یا مساوی موجودی است یا خیر.
 • آرگومان دوم: اگر نقطه سفارش بزرگتر یا مساوی موجودی بود، مقدار نقطه سفارش از مقدار موجودی کم شده و یک عدد منفی به عنوان نتیجه برگردانده می‌شود.
 • آرگومان سوم: اگر نقطه سفارش کوچکتر از موجودی بود، عبارت قابل فروش به عنوان نتیجه برگردانده می‌شود.

چون نقطه سفارش کالا 1 بزرگتر از موجودی آن است، این فرمول عدد -3 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند. سلول D2 را با استفاده از ویژگی AutoFill برای دیگر کالاها درگ می‌کنیم.

آرگومان‌ها می‌توانند خود ترکیب توابع و فرمول‌های زیادی باشند. مثلا فرمول Sum(F2:F5) در آرگومان value_if_true خود نتیجه یک تابع دیگر است.

مثال دوم: محاسبه مبلغ مالیات

فرض کنید می‌خواهیم مالیات حقوق کارمندان یک سازمان را محاسبه کنیم. اگر حقوق بزرگتر یا مساوی 12,000,000 ریال بود 5% مالیات محاسبه شود، در غیر اینصورت مالیاتی در نظر گرفته نشود. تابع If را در سلول C2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

=IF(B2>=12000000,B2*5%,0)

محاسبه مالیات حقوق کارمندان توسط تابع If

محاسبه مالیات حقوق کارمندان توسط تابع If

 • آرگومان اول: شرط تابع، یعنی B2>=12,000,000 تعیین می‌شود. می‌خواهیم ببینیم آیا حقوق بزرگتر یا مساوی 12,000,000 ریال است یا خیر.
 • آرگومان دوم: اگر حقوق بزرگتر یا مساوی 12,000,000 ریال بود، حقوق در 5% ضرب شده و حاصل آن به عنوان نتیجه برگردانده می‌شود.
 • آرگومان سوم: اگر حقوق کوچکتر از 12,000,000 ریال بود، عدد صفر به عنوان نتیجه برگردانده می‌شود.

چون حقوق کارمند 1 کمتر از 12,000,000 ریال است، این فرمول عدد صفر را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند. سلول C2 را با استفاده از ویژگی AutoFill برای دیگر کارمندان درگ می‌کنیم.

آرگومان logical_test یک مقدار را مقایسه می‌کند، انتخاب یک محدوده مثل B2:B5>=100 درست نیست. بنابراین فرمول را برای یک مقدار ثبت و سپس درگ می‌کنیم.

تابع If از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در اکسل برای حل مسائل منطقی از آن استفاده می‌شود. به کمک این تابع نحوه ایجاد یک شرط خاص را بررسی کردیم، اما اگر بخواهیم بیش از یک شرط را ایجاد کنیم باید از If های متداخل (Nested_If) استفاده کنیم.