نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

 • رده‌بندی مقادیر عددی

رده‌بندی داده‌ها بخصوص مقادیر عددی یکی از مسائل مهم در تهیه داشبوردهای مدیریتی می‌باشد. زیرا که عموما در داشبوردها قسمتی را برای نمایش بزرگترین، کوچکترین و میانه اختصاص می‌دهیم. در اکسل توابع مختلفی مثل Small ،Large ،Min ،Max و Median برای رده‌بندی مقادیر عددی وجود دارد.

تابع Max

تابع Max جزء توابع آماری می‌باشد که بزرگترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می‌آورد.

ساختار تابع

MAX(number1,[number2],...)
آرگومانشرح
number1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل عدد، آدرس سلول‌، نام‌ یا محدوده‌ باشد.
number2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌‌ها، نام‌‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Max

ویژگی‌های تابع

 1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
 2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند محاسبه می‌شوند.
 3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، محاسبه نمی‌شوند.
 4. آرگومان‌های دارای مقدار غیرعددی، مقدار صفر را به عنوان نتیجه تابع برمی‌گردانند.
 5. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی باعث ایجاد خطا در نتیجه تابع می‌شوند.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم بیشترین فروش محدوده B2:B8 را محاسبه کنیم. تابع Max را در سلول B9 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول بزرگترین عدد در این محدوده را محاسبه کرده و عدد 196 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=MAX(B2:B8)

محاسبه بیشترین فروش توسط تابع Max

محاسبه بیشترین فروش توسط تابع Max

بیشتر بخوانید: خطاهای فرمول‌نویسی

تابع Min

تابع Min جزء توابع آماری می‌باشد که کوچکترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می‌آورد.

ساختار تابع

MIN(number1,[number2],...)
آرگومانشرح
number1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل عدد، آدرس سلول‌، نام‌ یا محدوده‌ باشد.
number2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌‌ها، نام‌‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Min

ویژگی‌های تابع

 1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
 2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند محاسبه می‌شوند.
 3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، محاسبه نمی‌شوند.
 4. آرگومان‌های دارای مقدار غیرعددی، مقدار صفر را به عنوان نتیجه تابع برمی‌گردانند.
 5. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی باعث ایجاد خطا در نتیجه تابع می‌شوند.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم کمترین فروش محدوده B2:B8 را محاسبه کنیم. تابع Min را در سلول B9 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول کوچکترین عدد در این محدوده را محاسبه کرده و عدد 113 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=MIN(B2:B8)

محاسبه کمترین فروش توسط تابع Min

محاسبه کمترین فروش توسط تابع Min

تابع Large

تابع Large جزء توابع آماری می‌باشد. این تابع k مین عدد بزرگ در یک محدوده را به دست می‌آورد.

ساختار تابع

LARGE(array,k)
آرگومانشرح
arrayاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول، نام یا محدوده‌ باشد.
kاختصاص این آرگومان ضروری بوده و مشخص کننده k مین عدد بزرگ در آرگومان array می‌باشد.

آرگومان‌های تابع Large

ویژگی‌های تابع

 1. اگر همه سلول‌های آرگومان array خالی باشند خطا #Num! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
 2. اگر مقدار آرگومان k کوچکتر یا مساوی صفر، یا بزرگتر از مقدار سلول‌های آرگومان array باشد خطا #Num! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم بیشترین فروش محدوده B2:B8 که در رده دوم قرار دارد را محاسبه کنیم. تابع Large را در سلول B9 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول بزرگترین عدد در این محدوده که در رده دوم قرار دارد را محاسبه کرده و عدد 182 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=LARGE(B2:B8,2)

محاسبه بیشترین فروش (رده دوم) توسط تابع Large

محاسبه بیشترین فروش (رده دوم) توسط تابع Large

تابع Small

تابع Small جزء توابع آماری می‌باشد. این تابع k مین عدد کوچک در یک محدوده را به دست می‌آورد.

ساختار تابع

SMALL(array,k)
آرگومانشرح
arrayاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل آدرس سلول، نام یا محدوده‌ باشد.
kاختصاص این آرگومان ضروری بوده و مشخص کننده k مین عدد کوچک در آرگومان array می‌باشد.

آرگومان‌های تابع Small

ویژگی‌های تابع

 1. اگر همه سلول‌های آرگومان array خالی باشند خطا #Num! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
 2. اگر مقدار آرگومان k کوچکتر یا مساوی صفر، یا بزرگتر از مقدار سلول‌های آرگومان array باشد خطا #Num! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم کمترین فروش محدوده B2:B8 که در رده دوم قرار دارد را محاسبه کنیم. تابع Small را در سلول B9 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول کوچکترین عدد در این محدوده که در رده دوم قرار دارد را محاسبه کرده و عدد 135 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=SMALL(B2:B8,2)

محاسبه کمترین فروش (رده دوم) توسط تابع Small

محاسبه کمترین فروش (رده دوم) توسط تابع Small

تابع Median

تابع Median جزء توابع آماری می‌باشد که میانه اعداد در یک محدوده را به دست می‌آورد. میانه عددی است که نصف اعداد محدوده از آن کوچکتر و نصف دیگر اعداد محدوده از آن بزرگتر هستند.

ساختار تابع

MEDIAN(number1,[number2],...)
آرگومانشرح
number1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل عدد، آدرس سلول‌، نام‌ یا محدوده‌ باشد.
number2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌‌ها، نام‌‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Median

ویژگی‌های تابع

 1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
 2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند محاسبه می‌شوند.
 3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، محاسبه نمی‌شوند.
 4. اگر تعداد سلول ها یا محدوده‌ها زوج باشد، میانگین دو سلول میانه محاسبه می‌شود.
 5. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی باعث ایجاد خطا در نتیجه تابع می‌شوند.
مثال اول: محدوده فرد

فرض کنید می‌خواهیم میانه فروش محدوده B2:B8 را محاسبه کنیم. تابع Median را در سلول B9 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول عدد میانه در این محدوده را محاسبه کرده و عدد 138 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=MEDIAN(B2:B8)

محاسبه میانه فروش (محدوده فرد) توسط تابع Median

محاسبه میانه فروش (محدوده فرد) توسط تابع Median

مثال دوم: محدوده زوج

فرض کنید می‌خواهیم میانه فروش محدوده B2:B7 را محاسبه کنیم. تابع Median را در سلول B8 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. تعداد سلول‌های محدوده B2:B7 یک عدد زوج می‌باشد، بنابراین این فرمول میانگین دو سلول میانه در این محدوده را محاسبه کرده و عدد 151.5 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=MEDIAN(B2:B7)

محاسبه میانه فروش (محدوده زوج) توسط تابع Median

محاسبه میانه فروش (محدوده زوج) توسط تابع Median