نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • شمارش تعداد سلول‌ها

شمارش تعداد سلول‌ها در اکسل جزء یکی از مسائل پرکاربرد به شمار می‌رود. می‌توانیم با استفاده از توابع آماری مثل Counta ،Count و Countblank سلول‌ها را فارغ از مقادیری که در آن قرار گرفته شمارش کنیم، مثل شمارش تعداد اعداد، سلول‌های پر و سلول‌های خالی.

تابع Count

تابع Count جزء توابع آماری می‌باشد که تعداد سلول‌های یک یا چند محدوده مشخص که دارای مقدار عددی هستند را شمارش می‌کند.

ساختار تابع

COUNT(value1,[value2],...)
آرگومانشرح
value1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل مقدار، آدرس سلول‌، نام‌ یا محدوده‌ باشد.
value2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل مقادیر، آدرس سلول‌‌ها، نام‌‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Count

ویژگی‌های تابع

  1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
  2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند شمارش می‌شوند.
  3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، شمارش نمی‌شوند.
  4. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی شمارش نمی‌شوند.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم در محدوده A1:F7 تعداد سلول‌های دارای مقدار عددی را شمارش کنیم. تابع Count را در سلول G2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول سلول‌هایی که دارای مقدار عددی هستند را شمارش کرده و عدد 30 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=COUNT(A1:F7)

شمارش تعداد عدد توسط تابع Count

شمارش تعداد عدد توسط تابع Count

تابع Counta

تابع Counta جزء توابع آماری می‌باشد و مشابه با Count عمل می‌کند، با این تفاوت که تعداد سلول‌های یک یا چند محدوده مشخص که دارای مقدار هستند را شمارش می‌کند.

ساختار تابع

COUNTA(value1,[value2],...)
آرگومانشرح
value1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل مقدار، آدرس سلول‌، نام‌ یا محدوده‌ باشد.
value2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل مقادیر، آدرس سلول‌‌ها، نام‌‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Counta

ویژگی‌های تابع

  1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل مقدار، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار باشند.
  2. آدرس سلول‌ها‌یی که شامل خطا و رشته‌های خالی هستند شمارش می‌شوند.
  3. آدرس سلول‌ها‌ یا محدوده‌های خالی شمارش نمی‌شوند.

اگر در سلولی فرمولی نوشته شده باشد که یک رشته خالی را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند در این تابع شمارش می‌شود، چون این سلول خالی نبوده و یک فرمول در آن تعریف شده است.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم در محدوده A1:F7 تعداد سلول‌های پر را شمارش کنیم. تابع Counta را در سلول G2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول سلول‌های پر را شمارش کرده و عدد 37 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=COUNTA(A1:F7)

شمارش تعداد سلول‌های پر توسط تابع Counta

شمارش تعداد سلول‌های پر توسط تابع Counta

تابع Countblank

تابع Countblank جزء توابع آماری می‌باشد که سلول‌های خالی در یک محدوده مشخص را شمارش می‌کند.

ساختار تابع

COUNTBLANK(range)
آرگومانشرح
rangeاختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل نام یا محدوده باشد.

آرگومان‌های تابع Countblank

ویژگی‌های تابع

  1. سلول‌هایی که شامل رشته‌های خالی هستند شمارش می‌شوند.

اگر در سلولی فرمولی نوشته شده باشد که یک رشته خالی را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند توسط تابع Countblank به عنوان سلول خالی شمارش می‌شود چون این فرمول یک رشته خالی را برمی‌گرداند.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم در محدوده A1:F7 تعداد سلول‌های خالی را شمارش کنیم. تابع Countblank را در سلول G2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این فرمول سلول‌های خالی را شمارش کرده و عدد 5 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=COUNTBLANK(A1:F7)

شمارش تعداد سلول‌های خالی توسط تابع Countblank

شمارش تعداد سلول‌های خالی توسط تابع Countblank

با کمک این توابع با نحوه شمارش تعداد اعداد، سلول‌های پر و سلول‌های خالی آشنا شدیم. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که با استفاده از آنها قادر به استخراج آمار سلول‌ها و گرفتن گزارش‌های دلخواه از داده‌های موجود در اکسل هستیم.